Privacyverklaring

(Potentiële) cliënten en leveranciers Gyömörei Advocaat en Belastingkundige
Print


    Ons kantoor
             Gyömörei Advocaat en Belastingkundige is een zelfstandig advocatenkantoor, dat
             gespecialiseerd is in civiele en fiscale ondernemersvraagstukken. Gyömörei Advocaat en
             Belastingkundige is gevestigd aan de Zeestraat 94-A, 2518 AD Den Haag.


    Persoonlijke gegevens
             Gyömörei Advocaat en Belastingkundige hecht veel waarde aan de bescherming van de
             privacy van onze cliënten, leveranciers en de bezoekers van onze website. Daarom spannen
             wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen.
             In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en
             gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.


    Verzamelen van persoonsgegevens
             Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat we alleen de gegevens
             gebruiken die een (potentiële) cliënt(e) zelf actief heeft gegeven in het kader van een reeds
             gesloten of nog te sluiten overeenkomst van opdracht. Van leveranciers gebruiken we alleen
             de gegevens van de contactpersonen, die deze contactpersonen ons zelf hebben gegeven.
             Wij bewaren geen persoonsgegevens van bezoekers van onze website. Bij bezoek van deze
             website worden, net als bij elke website, IP-adressen van onze bezoekers verzameld. Deze
             worden echter niet opgeslagen.


    Cookies
             Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Wij maken bij
             uw bezoek aan onze website geen gebruik van cookies.


    Websites van derden
             Onze website bevat ook hyperlinks naar andere websites, die niet horen bij het domein
             Gyömörei Advocaat en Belastingkundige. Gyömörei Advocaat en Belastingkundige is
             niet verantwoordelijk voor de manier waarop door deze websites met persoonsgegevens
             wordt omgaan. Wij kunnen daarom niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of
             veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van
             deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


    Ontvangers van persoonsgegevens
             De gegevens die in het kader van onze dienstverlening worden verzameld en gebruikt, zijn
             slechts toegankelijk voor medewerkers van Gyömörei advocaat en belastingkundige
             indien zij die gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. We stellen
             persoonsgegevens van cliënten slechts aan derden ter beschikking ter uitvoering van de
             juridische dienst. Aan derden, die bij de boekhouding betrokken zijn, zullen
             persoonsgegevens van cliënten ter beschikking worden gesteld uitsluitend ten behoeve van
             de verwerking van de boekhouding. Er zijn in beginsel geen andere partijen die
             persoonsgegevens ontvangen, maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke
             verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking
             moeten worden gesteld.


    Bewaartermijn
             Uw persoonsgegevens, die onderdeel vormen van onze administratie, worden maximaal
             zeven jaar bewaard (fiscale bewaarplicht).


    De veiligheid van uw persoonsgegevens
             Gyömörei Advocaat en Belastingkundige heeft passende technische en organisatorische
             maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen
             enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en
             staat op beveiligde servers.


    Inzage en wijzigen van uw gegevens
             Wij wijzen u erop dat u het recht heeft om persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien,
             te laten wijzigen of te laten verwijderen. Verder heeft u het recht om de gegeven
             toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. Wij zijn genoodzaakt bepaalde
             gegevens van u te bewaren, bijvoorbeeld contactgegevens van onze actieve cliënten. Vanuit
             het oogpunt van veiligheid zijn wij ook genoodzaakt om back-ups te maken. Het is niet
             mogelijk om uw gegevens achteraf in back-ups te laten wijzigen of uit back-ups te laten
             verwijderen omdat de back-ups dan niet meer juist zijn. Een verzoek tot inzage of wijziging
             kunt u richten aan Gyömörei advocaat en belastingkundige, te bereiken via de
             contactgegevens vermeld op https://www.gyomorei.nl/kantoor.html.


    Klacht
             Indien gewenst kunt u een klacht indienen bij ons kantoor via de contactgegevens vermeld
             op https://www.gyomorei.nl/kantoor.html. Uw klacht zal worden doorgeleid naar mr. Z.B.
             Gyömörei, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris


    Wijzigingen privacyverklaring
             Gyömörei advocaat en belastingkundige behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst
             moment en om welke reden dan ook wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
             Op de gegevensverwerking is de op onze website gepubliceerde pricacyverklaring van
             toepassing. Wij raden aan om deze privacyverklaring daarom regelmatig te controleren zodat
             u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.


    Vragen
             Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u bij ons terecht. Gyömörei advocaten en
             belastingkundige is te bereiken via de contactgegevens vermeld op
             https://www.gyomorei.nl/kantoor.html.

Back