Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Gyömörei Advocaat en Belastingkundige
Print


1.    Toepasselijkheid
       1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Gyömörei
             Advocaat & Belastingkundige (“Gyömörei”).

       1.2 Opdrachtgever aanvaardt dat Gyömörei bij de uitvoering van de opdracht gehouden
             is aan de op Gyömörei van toepassing zijnde gedrags- en beroepsregels en verklaart
             de daaruit voor Gyömörei voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren.

       1.3 Gyömörei is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming
             van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast
             te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te
             melden. Door Gyömörei een opdracht te geven, bevestigt de cliënt hiermee bekend
             te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.

       1.4 In geval van verschil tussen de Engelse en Nederlandse tekst van deze algemene
             voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend.


2.    Medewerking door Opdrachtgever
       2.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die Gyömörei nodig heeft
             voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht tijdig en in de meest geschikte
             vorm en wijze ter beschikking te stellen.

       2.2 Opdrachtgever is gehouden Gyömörei onverwijld te informeren omtrent feiten en
             omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang
             kunnen zijn.


3.    Honorarium
       3.1 Het honorarium wordt in beginsel, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen,
             berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de
             periodiek door Gyömörei vast te stellen uurtarieven. Gyömörei is eenzijdig gerechtigd
             de uurtarieven te wijzigen. Ten behoeve van Opdrachtgever betaalde verschotten
             worden doorbelast. Verschotten die reeds zijn gemaakt doch waarvan de facturen
             nog niet zijn ontvangen zullen na ontvangst van de betreffende facturen in rekening
             worden gebracht. Ter bestrijding van algemene kantoorkosten wordt een percentage
             van 7% van het honorarium in rekening gebracht.

       3.2 Het honorarium van Gyömörei, vermeerderd met de algemene kantoorkosten en
             overige onkosten en declaraties van ingeschakelde derden en voor zover
             verschuldigd omzetbelasting, wordt in beginsel en behoudens nader gemaakte
             afspraken maandelijks aan Opdrachtgever in rekening gebracht.


4.    Betaling
       4.1 Declaraties dienen door Opdrachtgever plaats te vinden binnen 15 dagen na de
             datum van de declaratie, tenzij nader schriftelijk anders overeengekomen. Ieder
             beroep op verrekening is uitgesloten. Bezwaren tegen de hoogte van declaraties
             schorten de betalingsverplichting niet op.

       4.2 Indien Opdrachtgever nalaat een of meer declaraties van Gyömörei tijdig en volledig
             te voldoen, dan is Gyömörei gerechtigd onmiddellijk de verdere uitvoering van de
             opdracht op te schorten. Tevens is in dat geval Opdrachtgever over het
             verschuldigde bedrag vanaf de vervaldatum de wettelijk rente en buitengerechtelijke
             incassokosten, met een minimum van € 500,-,verschuldigd.

       4.3 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het
             oordeel van Gyömörei daartoe aanleiding geeft, is Gyömörei gerechtigd van
             Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld zekerheid stelt in een door Gyömörei
             te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de
             verlangde zekerheid te stellen is Gyömörei eveneens gerechtigd, onverminderd zijn
             overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en
             is al hetgeen Opdrachtgever aan Gyömörei uit welke hoofde dan ook verschuldigd is,
             direct opeisbaar.

       4.4 Gyömörei is te allen tijde gerechtigd voorschotten voor te verrichten werkzaamheden
             of te maken kosten te verlangen.


5.    Aansprakelijkheid
       5.1 Gyömörei zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de
             zorgvuldigheid in acht nemen die van Gyömörei kan worden verwacht. Indien een
             fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie
             heeft verstrekt, dan is Gyömörei voor de daardoor ontstane schade niet
             aansprakelijk.

       5.2 Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot
             aansprakelijkheid van Gyömörei leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het
             bedrag dat onder de door Gyömörei afgesloten
             beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd.

       5.3 Indien Gyömörei aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die
             aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de algemene
             aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van Gyömörei in dat geval wordt uitgekeerd.

       5.4 Indien om welke reden dan ook geen van bovengenoemde verzekeringen aanspraak
             geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van Gyömörei beperkt tot een
             maximum van € 25.000,-.

       5.5 Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de
             aanvang van de dag, volgende op die waarop de cliënt met de schade en met
             Gyömörei als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend isgeworden.

       5.6 Indien Gyömörei een niet aan haar verbonden persoon bij de uitvoering van een
             opdracht inschakelt, dan is Gyömörei tegenover de cliënt niet aansprakelijk voor
             enige fout die door deze persoon mocht worden gemaakt. Door Gyömörei een
             opdracht te geven, verleent de cliënt aan Gyömörei de bevoegdheid om, als een door
             Gyömörei ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, die
             aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.

       5.7 Gyömörei en Stichting Beheer Derdengelden Gyömörei Advocaten kunnen in het
             kader van de uitvoering van opdrachten gelden van cliënten of van derden onder zich
             houden. Gyömörei en Stichting Beheer Derdengelden Gyömörei Advocaten zullen
             deze gelden storten bij een door Gyömörei in overleg met degenen die daarbij belang
             hebben gekozen bank. Gyömörei en Stichting Beheer Derdengelden Gyömörei
             Advocaten zijn niet aansprakelijk indien deze bank haar verplichtingen niet mocht
             nakomen.


6.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter
       6.1 Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Gyömörei is uitsluitend
             Nederlands recht van toepassing.

       6.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag per 3 september 2012 onder nummer 27374023
General terms and conditions

General terms and conditions Gyömörei Attorneys at Law and Tax Advisers1.    Applicability

       1.1 These General Terms and Conditions apply to all assignments to Gyömörei Attorneys
             at Law and Tax Advisers (“Gyömörei”).

       1.2 The Client accepts that in the execution of the assignment Gyömörei is bound by              professional codes of conduct applicable to Gyömörei and hereby declares that he
             will always respect Gyömörei's obligations arising from such codes.

       1.3 Pursuant to applicable legislation (including the Act on the Prevention of Money
             Laundering and Terrorist Financing(Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
             van terrorisme), Gyömörei is obliged to verify the identity of its clients and to report
             certain unusual transactions to the authorities in certain circumstances. By instructing
             Gyömörei, clients confirm that they are aware of this obligation and give their
             permission, insofar as this is required.

       1.4 The Dutch text of these General Terms and Conditions shall prevail in the event of
             any differences between the English text and the Dutch text.


2.    Cooperation of Client
       2.1 The Client shall make all data and documents available in time and in the most
             appropriate form and manner required by Gyömörei to properly execute
             the assignment granted.

       2.2 The Client shall inform Gyömörei immediately about any facts and circumstances that
             might be relevant to the execution of the assignment.


3.    Fees
       3.1 Unless otherwise agreed, the fees will be calculated based on the number of hours
             worked multiplied by the hourly rates to be determined periodically by Gyömörei.
             Gyömörei is at any time entitled to amend the hourly rates. Any disbursements paid
             for the benefit of the Client will be passed on. Disbursements already paid but not yet
             invoiced will be charged upon receipt of the invoices concerned. A percentage of 7%
             of the fees will be charged for general office expenses.

       3.2 Gyömörei's fees increased by general office and other expenses and notes of fees of
             third parties and turnover tax, where applicable, will be invoiced to the Client on a
             monthly basis unless where otherwise agreed.


4.    Payment
       4.1 Payment of the notes of fees shall be made by the Client within 15 days of invoice,
             unless otherwise agreed in writing. Any reliance on setoff is excluded. Objections to
             the amounts invoiced do not suspend the payment obligation.

       4.2 If the client fails to pay one or several notes of fees of Gyömörei in time or in full,
             Gyömörei shall have the right to suspend further execution of the assignment. Also, in
             the event of late payment the client will be liable to pay the statutory interest accrued
             since the due date, and the extrajudicial collection costs incurred by Gyömörei with a
             minimum of € 500,-.

       4.3 If in Gyömörei's opinion the Client's financial position or payment behavior so justifies,
             Gyömörei shall have the right to demand that the Client provide security immediately
             in a form to be determined by Gyömörei and/or pay an advance. If the Client fails to
             provide said security, Gyömörei shall, without prejudice to its other rights, have the
             right to immediately suspend further execution of the assignment and any sums
             payable by the Client to Gyömörei on whatever account shall become payable
             immediately.

       4.4 Gyömörei shall at all times have the right to demand advances for work to be done or
             expenses to be incurred.


5.    Liability
       5.1 Gyömörei shall carry out its work to the best of its ability and in doing so exercise the
             due care to be expected of Gyömörei. If an error is made due to incorrect or
             incomplete information provided by the Client, Gyömörei shall not be liable for any
             damage or loss caused by such error.

       5.2 If, in the course of an assignment, an event occurs that could lead to any liability on
             the part of Gyömörei, such liability shall be limited to the amount that is paid out in
             that specific case under the professional liability insurance of Gyömörei.

       5.3 If Gyömörei is liable for damages to persons or property, such liability shall be limited
             to the amount paid out in that specific case under the general professional corporate
             liability insurance (AVB) of Gyömörei.

       5.4 If, for whatever reason, no amount is paid out under either of the abovementioned
             insurances, the liability of Gyömörei shall be limited to a maximum of € 25,000,-.

       5.5 Claims for damages shall expire after a period of one year from the day following the
             day on which the client became aware of the damages and of Gyömörei as the liable
             party.

       5.6 If Gyömörei engages a person not associated with Gyömörei to perform an
             assignment from a client, Gyömörei shall not be liable vis-à-vis the client for any error
             or omission (fout) made by such person. By instructing Gyömörei, the client gives
             Gyömörei authority to accept on behalf of the client a limitation of liability stipulated by
             such person.

       5.7 In the performance of assignments received from clients, Gyömörei and Stichting
             Beheer Derdengelden Gyömörei Advocaten
may receive monies from clients or third
             parties. Gyömörei and Stichting Beheer Derdengelden Gyömörei Advocaten shall
             deposit such monies with a bank chosen by Gyömörei in consultation with interested
             parties. Gyömörei and Stichting Beheer Derdengelden Gyömörei Advocaten shall not
             be liable if the bank chosen fails to fulfill its obligations.


6.    Applicable Law and Competent Court
       6.1 The legal relationship between the Client and Gyömörei shall be governed
             exclusively by and construed in accordance with the laws of the Netherlands.

       6.2 Disputes shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the competent court in the
             Hague, the Netherlands.    Filed with The Chamber of Commerce on 3 September 2012, under number 27374023

Back